Algemene voorwaarden


Gallery The Heart of Art 

Artikel 1.          Algemeen
1.  Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen The Heart of Art en een wederpartij waarop The Heart of Art deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.  De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met The Heart of Art, voor de uitvoering waarvan door gebruiker derden dienen te worden betrokken.
3.  Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Gallery The Heart of Art en zijn directie.
4.  De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5.  Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. The Heart of Art en de wederpartij zullen als dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
6.  Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
7.  Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
8.  Indien The Heart of Art niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat The Heart of Art in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2.          Offertes en aanbiedingen
1.  Alle offertes en aanbiedingen van The Heart of Art zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte blijft slechts 30 dagen geldig.
2.  Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. The Heart of Art kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.  De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
4.  Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is The Heart of Art daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij The Heart of Art met de afwijkende afspraken akkoord gaat.
5.  Een samengestelde prijsopgave verplicht The Heart of Art niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3.          Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging
1.   De kunstuitleenovereenkomsten tussen The Heart of Art en de wederpartij worden aangegaan voor bepaalde tijd. De looptijd, beëindiging en verlenging van de overeenkomst wordt in de kunstuitleenovereenkomst vermeld.
2.  Is voor levering van kunstwerken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de wederpartij The Heart of Art daarom schriftelijk in gebreke te stellen. The Heart of Art dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
3.   Indien de wederpartij de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, waaronder betaling van de huur- of aanschafprijs niet nakomt, heeft The Heart of Art het recht zijn verplichtingen, waaronder levering van de kunstwerken op te schorten.
4.  Indien The Heart of Art gegevens behoeft van de wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de wederpartij deze juist en volledig aan The Heart of Art ter beschikking heeft gesteld.
5.  Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
6.  Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is The Heart of Art gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen The Heart of Art bevoegde persoon en de wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin wanprestatie van The Heart of Art op en is voor de wederpartij geen grond om de overeenkomst op te zeggen.
7.  Zonder daarmee in gebreke te komen, kan The Heart of Art een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren kunstwerken.
8.  Indien de wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens The Heart of Art gehouden is (bijvoorbeeld onderhoud van kunstwerken, betaling van de afgesproken huur- of aanschafprijs, verstrekken van gegevens etc.), dan is de wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van The Heart of Art daardoor direct of indirect ontstaan.
9.  Indien The Heart of Art bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is The Heart of Art onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven:
-   indien de prijsstijging het gevolg is van een wijziging van de overeenkomst;
-    indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan The Heart of Art toekomende bevoegdheid of een op  hem rustende verplichting ingevolge de wet;
-    In andere gevallen, dit met dien verstande dat de wederpartij die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, gerechtigd is de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden indien de prijsstijging meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij The Heart of Art alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren.

Artikel 4.          Opschorting, ontbinding, tussentijdse opzegging van de overeenkomst en annulering van een order/ bestelling
1.  The Heart of Art is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:
-    de wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
-    na het sluiten van de overeenkomst The Heart of Art ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
-    de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
-    Indien door de vertraging aan de zijde van de wederpartij niet langer van The Heart of Art kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is The Heart of Art gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
-    indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van The Heart of Art kan worden gevergd.
2.  Indien de ontbinding aan de wederpartij toerekenbaar is, is The Heart of Art gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten (gerechtelijke en buitengerechtelijke), daardoor direct en indirect ontstaan.
3.  Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van The Heart of Art op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien The Heart of Art de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4.  Indien The Heart of Art op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
5.   Afspraken over tussentijdse opzegging van een overeenkomst worden in afzonderlijke overeenkomsten apart vermeld.
6.  In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het The Heart of Art vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van The Heart of Art op de wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
7. De wederpartij kan een op afstand tot stand gekomen koopovereenkomst binnen 7 werkdagen zonder vermelding van redenen schriftelijk of via de mail annuleren. Indien de wederpartij een koopovereenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert na de hierboven vermelde termijn van 7 dagen, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte materialen, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de wederpartij in rekening worden gebracht. In alle andere gevallen waarin de wet Koop op afstand niet van toepassing is, kan de wederpartij een koopovereenkomst binnen 2 dagen annuleren.
Voor overeenkomsten van opdracht geldt geen bedenktijd. Wordt een overeenkomst van opdracht door de wedertij toch geannuleerd, dan is The Heart of Art gerechtigd het gehele in de overeenkomst vermelde bedrag of in ieder geval alle bestelde en gereedgemaakte materialen, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, bij de wederpartij volledig in rekening te brengen.

Artikel 5. Levertijd/ bezorging en bezichtiging op afspraak bij de wederpartij
1. Bij het tot stand komen van een overeenkomst tussen The Heart of Art en de Wederpartij, worden afspraken gemaakt omtrent de levertijd.
2. De in individuele overeenkomsten opgegeven levertijden zijn geen fatale termijnen en hebben slechts een indicatieve strekking.
3. Bezichtigingafspraak bij de Wederpartij thuis kan tussen The Heart of Art en de Wederpartij in een afzonderlijke overeenkomst worden overeengekomen. Bezorg- en bezichtigingkosten komen voor de rekening van de Wederpartij, ook ingeval er geen enkel schilderij wordt gekocht. De kosten zijn afhankelijk van het schilderij en de door The Heart of Art te rijden afstand. De Wederpartij is niet verplicht een schilderij te kopen. Wordt echter geen schilderij gekocht, dan is The Heart of Art gerechtigd bezorgkosten aangevuld met € 50 euro schadevergoeding bij de Wederpartij in rekening te brengen

Artikel 6.          Overmacht
1.  The Heart of Art is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2.  Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daar omtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop The Heart of Art geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor The Heart of Art niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. The Heart of Art heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat The Heart of Art zijn verbintenis had moeten nakomen.
3.  The Heart of Art kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 7.          Betaling en incassokosten
1.  In geval van kunstuitleen, koop op afbetaling of huurkoop dient betaling steeds te geschieden op de eerste van elke maand, op een door The Heart of Art aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door The Heart of Art aangegeven.
2.  Indien de wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling, dan is de wederpartij, zonder dat nadere sommatie of ingebrekestelling vereist is, van rechtswege in verzuim, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De wederpartij is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
3.  The Heart of Art heeft het recht de door wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
4.  The Heart of Art kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. The Heart of Art kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
5.  Bezwaren tegen de hoogte van het te betalen bedrag schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
6.  Indien de wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. De wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 8.          Kunstuitleen en eigendomsvoorbehoud
1.  Alle door The Heart of Art in het kader van de kunstuitleen geleverde kunstwerken blijven eigendom van The Heart of Art.
2.  Door The Heart of Art geleverde kunstwerken, die ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet door de wederpartij worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende kunstwerken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
3.  De wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van The Heart of Art veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de wederpartij verplicht om The Heart of Art daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
4.  De wederpartij zal de onder eigendomsvoorbehoud geleverde kunstwerken verzekeren en verzekerd houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is The Heart of Art gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de wederpartij zich er jegens The Heart of Art bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn. Indien de wederpartij besluit om geen verzekering af te sluiten en één van de in dit artikel genoemde omstandigheden zich voordoet, zal The Heart of Art de wederpartij persoonlijk aansprakelijk stellen en de schadevergoeding van de wederpartij vorderen.
5.  Voor het geval The Heart of Art zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan The Heart of Art en door The Heart of Art aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van The Heart of Art zich bevinden en die terug te nemen.

Artikel 9.   Koop op afbetaling
1. In geval er een overeenkomst inzake koop op afbetaling wordt gesloten tussen The Heart of Art en de wederpartij, betaalt de wederpartij 20% of 40% van de koopprijs (afhankelijk van de duur van de overeenkomst) als aanbetaling aan The Heart of Art. Het restant van de koopsom betaalt de wederpartij in termijnen. Het door de wederpartij te betalen maandbedrag wordt in een afzonderlijke overeenkomst nader bepaald. Bij de eerste termijnbetaling is The Heart of Art tevens gerechtigd extra kosten waaronder ook administratiekosten in rekening te brengen.
2. Indien de wederpartij nalatig is in het betalen van overeengekomen termijnen en de achterstand gezamenlijk ten minste een twintigste deel van de gehele koopprijs bedraagt, is de gehele koopprijs ineens opeisbaar. In dat geval zal The Heart of Art de wederpartij eerst schriftelijk in gebreke stellen.
3. De bepalingen van artikel 4 omtrent opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst zijn hier eveneens van toepassing op koop op afbetaling.

Artikel 10.   Kunstuitleen, drie mogelijkheden

Optie 1: maandelijkse betalingsverplichtingen en koopoptie na de eerste huurperiode
1.  Deze vorm van kunstuitleen biedt de wederpartij de mogelijkheid om gedurende de looptijd van de huurovereenkomst een keuze te maken voor een bepaald kunstwerk. Tijdens de looptijd van deze overeenkomst kan het kunstwerk maximaal 1 keer worden geruild. De wederpartij mag het kunstwerk slechts ruilen met een ander kunstwerk dat qua afmetingen gelijk is aan het door hem gehuurde kunstwerk en tot dezelfde categorie behoort als het gehuurde kunstwerk.
2.  Besluit de wederpartij, na de looptijd van deze overeenkomst het kunstwerk aan te schaffen, dan krijgt de wederpartij korting op de aanschafprijs van het kunstwerk. Indien het contract voor 6 maanden is aangegaan, kan het kunstwerk na afloop van de huurperiode met 25% korting worden aangeschaft. Is het contract voor 12 maanden aangegaan, dan kan het kunstwerk na afloop van de huurperiode met 40% korting worden aangeschaft.
3.  De wederpartij dient één maand voor afloop van de huurperiode The Heart of Art schriftelijk op de hoogte te stellen van zijn wens het kunstwerk aan te schaffen. Indien de wederpartij na het verstrijken van de looptijd van deze overeenkomst het kunstwerk niet wil aanschaffen en de overeenkomst niet heeft opgezegd, wordt de overeenkomst stilzwijgend, voor dezelfde periode voortgezet. Indien de overeenkomst op tijd opgezegd wordt, dient de wederpartij na afloop van de huurperiode het kunstwerk, in originele staat en zonder beschadigingen, aan The Heart of Art te retourneren.
4.  Na stilzwijgende verlenging van deze overeenkomst, kan de wederpartij geen gebruik meer maken van de hierboven beschreven koopoptie. Een stilzwijgend verlengde overeenkomst kan niet tussentijds worden opgezegd. Voor de opzegging van een stilzwijgend verlengde overeenkomst geldt voor de wederpartij wederom een opzegtermijn van één maand. De opzegging dient in dat geval ook schriftelijk te geschieden.

Optie 2: geen maandelijkse betalingen en koopoptie na de eerste huurperiode
1.  Bij deze vorm van kunstuitleen krijgt de wederpartij de mogelijkheid om binnen de looptijd van de overeenkomst een definitieve keuze te maken voor een bepaald kunstwerk. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd. De gehele huurprijs wordt door de wederpartij direct en in één keer betaald. Het voordeel van deze kunstuitleenvorm is het feit dat er geen sprake is van maandelijkse betalingsverplichtingen en dat er geen administratiekosten in rekening worden gebracht. Daarnaast heeft de wederpartij de mogelijkheid het kunstwerk tijdens de looptijd van de overeenkomst maximaal 1 keer te ruilen. De wederpartij mag het kunstwerk slechts ruilen met een ander kunstwerk dat qua afmetingen gelijk is aan de in artikel 1 van deze overeenkomst vermelde kunstwerk(en) en tot dezelfde categorie behoort als de in artikel 1 vermelde kunstwerk(en).
2.  De kunstuitleenovereenkomst optie 2 dient door de wederpartij één maand voor afloop van de huurperiode schriftelijk opgezegd te worden. Wordt de overeenkomst niet tijdig opgezegd, dan wordt het stilzwijgend, voor dezelfde voortgezet. De nieuwe huurprijs dat tot stand komt op grond van de verlengde huurovereenkomst dient door de wederpartij in een keer in zijn geheel aan The Heart of voldaan te worden. Wordt de overeenkomst door de wederpartij wel op tijd opgezegd, dan dient de wederpartij na afloop van de huurperiode het kunstwerk onbeschadigd en in originele staat aan The Heart of Art te retourneren.
3.  Na het verstrijken van de eerste huurperiode kan de wederpartij het door hem gekozen kunstwerk kopen. Besluit de wederpartij, na de looptijd van deze overeenkomst het kunstwerk aan te schaffen, dan krijgt de wederpartij korting op de aanschafprijs van het kunstwerk. Indien het contract voor 6 maanden is aangegaan, kan het kunstwerk na afloop van de huurperiode met 25% korting worden aangeschaft. Is het contract voor 12 maanden aangegaan, dan kan het kunstwerk na afloop van de huurperiode met 40% korting worden aangeschaft. Indien de wederpartij gebruik wil maken van deze mogelijkheid dient hij dit schriftelijk en één maand voor afloop van de huurperiode aan The Heart of Art kenbaar te maken. Wordt er geen gebruik gemaakt van de koopoptie en wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd, dan is het niet meer mogelijk na afloop van de huurperiode gebruik te maken van de koopoptie.
4.  Een stilzwijgend verlengde overeenkomst kan niet tussentijds worden opgezegd. Voor de opzegging van een stilzwijgend verlengde overeenkomst geldt voor de wederpartij wederom een opzegtermijn van één maand. De opzegging dient in dat geval ook schriftelijk te geschieden.

Optie 3: huur voor korte periode
1.  Bij The Heart of Art is het tevens mogelijk om een kunstwerk voor slechts een korte periode zoals een week, 10 dagen of twee weken te huren. Indien de wederpartij een kunstuitleenovereenkomst voor korte periode aangaat met The Heart of Art, dient hij de verschuldigde huurprijs in één keer in zijn geheel aan The Heart of Art te voldoen.
2.  De huurovereenkomst aangegaan voor korte periode eindigt van rechtswege, zonder dat opzegging door de wederpartij vereist is, na het verstrijken van de in de huurovereenkomst vermelde termijn. Na afloop van de huurovereenkomst is de wederpartij verplicht het kunstwerk in originele en onbeschadigde staat aan The Heart of Art te retourneren. Blijft de wederpartij in gebreken in zijn verplichting tot teruggave van het kunstwerk, dan is de wederpartij van rechtswege in verzuim. Voor elke dag dat de wederpartij te laat is met het terug brengen van het kunstwerk is de wederpartij aan The Heart of Art een vergoeding verschuldigd, deze vergoeding wordt separaat vermeld in de overeenkomst die wordt aangegaan voor huur voor korte periode. Wordt het kunstwerk door de wederpartij, na het verstrijken van de in de huurovereenkomst vermelde termijn niet binnen 30 dagen terug gebracht, dan gaat The Heart of Art ervan uit dat de wederpartij het schilderij wil kopen. In dat geval is The Heart of Art gerechtigd naast de hierboven vermelde vergoeding de volledige koopprijs in rekening te brengen.

Artikel 11.  Garanties, onderzoek en reclames
1.  De door The Heart of Art te leveren kunstwerken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op kunstwerken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden.
2.  De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van één jaar na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de wederpartij in rekening gebracht worden.
3.  Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de wederpartij en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van The Heart of Art, de wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar The Heart of Art geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen).
4.  De wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de kunstwerken hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort de wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk aan The Heart of Art te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat The Heart of Art in staat is adequaat te reageren. De wederpartij dient The Heart of Art in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
5.  Indien de wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde kunstwerken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.
6.  Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.
7.  Indien vaststaat dat een kunstwerk gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal The Heart of Art de gebrekkige kunstwerken binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de wederpartij, ter keuze van The Heart of Art, vervangen of zorg dragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan The Heart of Art te retourneren en de eigendom daarover aan Gebruiker te verschaffen, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
8.  Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van The Heart of Art daardoor gevallen, integraal voor rekening van de wederpartij.

Artikel 12.         Aansprakelijkheid
1.  Indien The Heart of Art aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2.  The Heart is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat The Heart of Art is uitgegaan van door of namens de wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
3.  The Heart of Art is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
4.  Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
-     de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
-     de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van The Heart of Art aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan The Heart of Art toegerekend kunnen worden;
-     redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
5.  The Heart of Art is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
6.  Indien The Heart of Art aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
7.  De aansprakelijkheid van The Heart of Art is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

Artikel 13. Verjaringstermijn
1.  In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens The Heart of Art en de door The Heart of Art bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.
2.  Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat het afgeleverde kunstwerk niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de wederpartij The Heart of Art van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.

Artikel 14.         Risico-overgang
Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de wederpartij over op het moment waarop kunstwerken in de macht van de wederpartij worden gebracht.


Artikel 15.      Vrijwaring
1.  De wederpartij vrijwaart The Heart of Art voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan The Heart of Art toerekenbaar is.
2.  Indien The Heart of Art uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de wederpartij gehouden The Heart of Art zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is The Heart of Art, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van The Heart of Art en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de wederpartij.

Artikel 16.         Intellectuele eigendom
The Heart of Art behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. The Heart of Art heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 17.          Kunstwerken, kopieën en echtheidscertificaten
1. Bij aankoop van een schilderij ontvangt de wederpartij een certificaat van echtheid.
2. De wederpartij is niet bevoegd kopieën te maken of te laten maken van de door hem aangeschafte, geleende of gehuurde kunstwerken.
3. The Heart of Art behoudt zich het recht voor om van alle in zijn bezit zijnde en reeds verkochte of uitgeleende schilderijen kopieën, posters, kaarten etc. te laten maken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen tussen The Heart of Art en de wederpartij.

Artikel 18: schilderlessen en betaling cursusgeld

1. Bij Gallery The Heart of Art kunnen schilderlessen individueel of in kleine groepjes van 6 personen worden gevolgd. De prijzen van onze schilderlessen (pp).

- Individuele schilderles € 180,00 per cursus bestaande uit 5-6 lessen, incl. het gebruikte materiaal (verf, kwasten en doeken ).

- Groepslessen, maximaal 6 personen, € 150 per cursus bestaande uit 5-6 lessen, incl. het gebruikte materiaal (verf, kwasten en doeken).

2. Betaling van het cursusgeld geschiedt binnen 14 dagen na het ontvangen van de bevestiging van de inschrijving. Indien de wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling, dan is de wederpartij, zonder dat nadere sommatie of ingebrekestelling vereist is, van rechtswege in verzuim, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De wederpartij is alsdan de wettelijke rente en incassokosten verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
3.  The Heart of Art heeft het recht de door wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Artikel 19.         Administratie en aangeboden werken
De administratie van The Heart of Art geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door The Heart of Art aangeboden kunstwerken. Elektronische communicatie worden zowel door The Heart of Art als door de Wederpartij als een geldig bewijsmiddel erkend.

Artikel 20.         Toepasselijk recht en geschillen
1.  Op alle rechtsbetrekkingen waarbij The Heart of Art  partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2.  Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 21.   Wijziging voorwaarden
1.  Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met The Heart of Art.
2.  De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.